Regulamin

Wszyscy nasi klienci są zawsze traktowani przez nas tak samo. Tylko dzięki waszym opiniom możemy poprawiać jakość usług przez nas świadczonych.

§ 1

 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Centrum - należy przez to rozumieć KosmoS Arena,
  Kliencie - należy przez to rozumieć wszystkich chętnych, którzy mają prawo korzystać z usług Centrum
  Hali - należy przez to rozumieć halę o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną oraz halę o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w tenisa.
 2. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali, mieszczącej się przy ulicy Mieroszowskiej 2, 50-034 we Wrocławiu.
 3. 3. Osoby przebywające w Hali podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora imprez odbywających się na ternie Hali.

§ 2

 1. 1. Hala jest miejscem organizowania imprez oraz wydarzeń cyklicznych: sportowych oraz rekreacyjnych.
 2. 2. Hala jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 23.00 (za wyjątkiem Świąt) pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość rezerwacji obiektu w dowolnych godzinach po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Centrum.
 3. 3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania Hali, o czym poinformuje Klientów drogą telefoniczną bądź mailową.

§ 3

 1. 1. Z Hali mogą korzystać Klienci (grupy zorganizowane oraz klienci indywidualni), którzy wcześniej dokonali rezerwacji Hali, uiścili opłatę wg obowiązującego cennika (najpóźniej przed pierwszą grą z góry) w recepcji Centrum lub przelewem na rzecz KosmoS Arena.
 2. 2. Rezerwacje Hali przyjmowane są w recepcji Centrum przy ulicy Mieroszowskiej 2, 50-034 we Wrocławiu.
 3. Odwołanie bądź przeniesienie rezerwacji jest możliwe w przypadku opłaconych rezerwacji, najpóźniej 24h przed danym terminem. Odwołania (lub przeniesienia) rezerwacji można dokonać osobiście bądź telefonicznie. W innym przypadku opłata nie będzie zwracana.
 4. 4. Ceny podane w cenniku Centrum są cenami za godzinę zegarową wynajmu boisk (tj. 60 min).
 5. 5. W przypadku częstych odwołań rezerwacji (2x miesiącu) Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę z Najemcą w trybie natychmiastowym.

§ 4

 1. Wejście na Halę jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym.
 2. Klienci korzystający z Hali mają możliwość skorzystania z niezamykanych szatni w celu przebrania się.
  Za rzeczy pozostawione w szatni, jak również za żadne przedmioty wartościowe przynoszone do Hali, Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w hali piłkarskiej oraz tenisowej, które nie zdarzyły się z winy Centrum.
 4. 4. Zabrania się zmiany stałego ustawienia wyposażenia Centrum (bramki, ławki) bez zgody pracownika Hali.
 5. 5. Za wszelkie zdarzenia wynikające ze zmiany stałego ustawienia wyposażenia Centrum odpowiada Klient.
 6. Wszystkie grupy zorganizowane są zobowiązane do zapewnienia sobie instruktora, trenera we własnym zakresie. Zajęcia osób niepełnoletnich mogą odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela lub trenera.
 7. Przebywanie w strefie boiska dozwolone jest jedynie dla zawodników, trenerów i osób zaangażowanych w organizację imprezy.
 8. Pozostałe osoby zobowiązane są do przebywania w korytarzach pomiędzy halami za siatką zabezpieczającą koniec boisk. Osoby te, zobowiązane są do posiadania zmiennego obuwia lub założenia ochronnych worków na obuwie.
 9. 9. Wszelkie zauważone i powstałe uszkodzenia muszą zostać zgłoszone pracownikowi Centrum.
  1. Zabrania się wnoszenia do Hali ostrych przedmiotów, szklanych, opakowań, spożywania posiłków, żucia gumy, a także picia alkoholu i palenia tytoniu.
  1. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż, bezpieczeństwa własnego i współćwiczących.
 10. Użytkowanie Hali powinno być zgodne z jej przeznaczeniem.
 11. Skargi i wnioski należy składać w recepcji Centrum.
 12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zajęć sportowych oraz przestrzegania jego warunków.
 13. Rozpoczęcie użytkowania Hali jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.